یکشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

گفته ها و ناگفته های تشکیل وزارت بازرگانی و خدمات تجاری !

 

 L125355901597

 

از آنجا که بعضی از دوستان و طرفداران باقی ماندن مجموعه اختیارات ، وظایف و فعالیتهای بازرگانی کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی و تاثیر مثبت این اختیارات و وظایف قانونی در تولید داخل و تنظیم بازار در عرصه کالاها و محصولات کشاورزی یادآور شدند که مطالب بیشتری در مورد مصوبه اخیر مجلس درمورد تشکیل وزارت بازرگانی و خدمات تجاری بنویسیم ؛ دو مطلب مرتبط با این موضوع را که در پایگاه خبری کشاورزی آینده جهان (کاج) با برند اخبار سبز ایران خردادماه گذشته درج کردیم و در عین حال در مجله صنایع زیرساختهای کشاورزی شماره 209 چاپ شد را مجددا" با عناوین " حرف محال رئیس جمهور؛ حل یک هفته ای مشکل معیشت مردم با تشکیل وزارت بازرگانی" و " رهیافتی انتقادی به غفلت های حجتی " بازنشر می کنیم. در عین حال مقاله ای تحلیلی با عنوان " نقض قانون ، کاهش وجاهت مجلس " هم مقاله تازه منتشر شده ای است که از طریق پایگاه اخبار سبز ایران انتشار یافته است.

سردبیر

 

 


 

حرف محال رئیسجمهور:

حل یکهفتهای مشکل معیشت مردم با تشکیل وزارت بازرگانی

در حالي رئيسجمهوري به شکلي بيسابقه و در گفتاري شتابزده دريکي از جلسات اخير هيئت دولت، موضوع تشکيل وزارت بازرگاني را بهعنوان چاره اصلي حل مشکلات معيشتي مردم مطرح ميکند که حتي اگر تيم اقتصادي طرفدار دولت، صبح زود لايحه به دست جلوي مجلس بهمثابه صفهاي قديم شير، زنبيل گذاشته باشد تحقق اين گفته ايشان محال است!

آقاي رئيسجمهور عليرغم نکتهداني و سنجيده گويياش، ضمن اعلام اين وعده ذهني به مردم، نمايندگان مجلس را به سمتي سوق ميدهد که اين موضوع را بهعنوان يک لايحه قانوني در مجلس تصويب کنند زيرا طرح و اولويت دادن به آن طبق روال مجلس به مدتي خيلي بيشتر از اينها نياز دارد،

اگر فرض کنيم اين وزارت خانه حسب نظر موافق رئيسجمهور و با کمک بخشي از هيئت دولت در خفا و در سايه تشکيلشده باشد، براي شکلگيري قانوني، ايجاد تشکيلات مناسب و دفترودستک انتزاع در انتزاع از وزارت جهاد کشاورزي به وزارتخانه تازه تأسيس يافته (برفرض محال) حداقل سه ماه کيا و بيا دارد، چگونه دکتر روحاني ميگويد اگر وزارتخانه (شکل نگرفته) تشکيل شود يکهفتهاي مشکل معيشت مردم يا مثلاً گراني کالاها و تورم را حل خواهد کرد؟

اين معجزه از کدام دسته معجزاتي است که دکتر روحاني به مردم وعده ميدهد؟ نوع و جنس آن چيست؟ از اين گذشته اگر دکتر روحاني ميداند که چگونه و با چه تشکيلاتي ميتواند مشکلات مبتلابه مردم که از صبح تا شب با آن دستبهگريبان هستند را توسط شخص يا اشخاصي در قالب يک وزارتخانه حل کند، چرا همين افراد، همين تشکيلات، همين انديشه و همين شيوه اجرا يا برنامهاي که قرار است در آينده به يک وزارتخانه محول شود فيالمجلس و عندالمطالبه کف دست مهندس حجتي که کنار دستش نشسته و از مواهب قانون موسوم به انتزاع «قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت» نيز برخوردار است نميگذارد؟ چرا عدم اجراي جدي ماده 16* «قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي»را از مهندس حجتي وزير جهاد کشاورزي مطالبه نميکند؟ چرا اگر ايشان ميتوانسته و نکرده است مواخذه نميشود؟ اين گفته محال رئيسجمهور تمثيل حکايت آنکس است که ماست در دريا ميريخت، گفتند به چهکار مشغولي؟ گفت دوغ سازم از بهر چاشت يا اينکه قاتق نان کنم، گفتند مگر ميشود؟ گفت اگر شود چه ميشود!

ماده 16* قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي:

از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات کالاها و يا محصولات بخش کشاورزي (اعم از خام و يا فرآوري شده) و يا مواد اولية غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفاند از وزارت جهاد کشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند. همچنين دولت مکلف است بهمنظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات کلية کالاها و محصولات بخش کشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد بهگونهاي که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکننده داخلي باشد. تبصره1ـ واردات نهادههاي توليد بخش کشاورزي (از قبيل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگي و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي از اعمال تعرفه مؤثر مستثنا ميباشد. تبصره2ـ مسؤوليت انتخاب ابزار تعرفهاي، تعيين سهميه مقداري، زمان ورود و مقدار تعرفه براي کالاهاي کشاورزي و فرآوردههاي غذايي با وزارت جهاد کشاورزي خواهد بود.

 

 


 

رهیافتیانتقادیبهغفلتهایحجتی!

شايد هيچ وزيري نهتنها در ميان وزراي گوناگون کشاورزي و جهاد کشاورزي بعد از انقلاب بلکه ساير وزارتخانهها بهاندازه مهندس حجتي ندويده باشد ؛ پهنه عمليات حجتي سراسر ايران است نهفقط حاشيه شهرهاي بزرگ بلکه دورافتاده و پرتترين نقاط کشور . اگر بگوييم حجتي بهويژه در دولت يازدهم و دوازدهم بدون اغراق به پهناي ايران رفت و سرکشي کرد، مبالغه نخواهد بود. اگر بگوييم طي 6 سال گذشته استاني نيست که حجتي نرفته باشد و از کشاورزي شهرستانهاي آن بازديد نکرده باشد زياده نگفتهايم ؛ ايشان ، کوشندهاي خستگيناپذير ،مداوم در سفر و حضر، با هر وسيله و هر امکاني.

وقتيکه ماجراي ريزگردها پيش آمد مسئوليت قبول کرد و در گرماي 45تا 55 درجه خوزستان کتش را در آورد، وارد بيابان شد. استان سيستان و بلوچستان را تا نزديکيهاي مرز ، تا هرکجاي اين سرزمين تفتيده که قطعهاي آباداني در آن بود و آبي روان بود و استخري براي پرورش ماهي داشت پيش رفت، حتي در اين سفرها حرفهاي تند بسياري از کشاورزان را شنيد ، در اين ميان کشاورزاني بودند که با ديدن ايشان يکباره دقودلي ناشي از کار دشوار و بيتوجهيهايي که در حقشان شده بود، سر وزير خالي ميکردند ؛ حجتي با تواضع گوش ميکرد و دم برنميآورد.

بهواقع ايشان بهاندازه تمام وزراي داخله و نه البته وزير خارجه، در دولت روحاني سفر کرد با هر وسيله که امکان داشت ، از اينها گذشته خوشبختانه تا حالا حرفوحديثي در پياش نبوده ، پاک است و کوشندهاي خستگيناپذير .ولي اين جملات به اين معني نيست که به حجتي انتقاد نشود و شيوه نگرش اين دونده پر روحيه را تجزيهوتحليل نکنيم ؛ چون کشاورزي در پي موضوع امنيت غذايي است موضوع برونرفت با کمترين حادثه و آسيب از تحريمهاي ظالمانه و غيرانساني يک قدرت زورگو، در ميان است، پس موضوعي حياتي است و نميتوان ساده از کنار آن گذشت لذا انتقاد ميکنيم بيآنکه نگران باشيم عدهاي فکر کنند موضوع شخصي ، جناحي يا تغيير و تحولي در ميان است، خير! وظيفه ما نشريات تخصصي همين است که مقهور و مبهوت اينگونه کوششهاي همهپسند و عملياتي از سوي يک وزير که ممکن است بعضي را حيران کند، نشويم ! کشاورزي يک ساختار است و مرکب از مجموعه شگفتآوري از انواع توليدات و چندين حلقه بههمپيوسته که پيچيدگي اين ساختار را افزون ميسازد بهويژه در جهان مدرن و صنعتي کنوني ، جامعهاي جهاني با اقتصادي که سمتوسوي يکپارچگي به خود گرفته است .

بايد گفت ، اقتصاد و بازرگاني اين جهان چندوجهي بههمپيوسته است که لامحاله فعاليتهاي توليدي و بازرگاني بخشهاي مختلف ژئواکونوميک (Geoeconomic) مهم آن برهم تأثير و تأثر بلاواسطه دارد، ميدانيم قيمت کنجاله سويا يا ميزان کموبيش توليد ذرت مثلاً» در برزيل يا کانادا يا ديگر کشورهاي توليدکننده عمده جهان بهرغم وجود درياي آزادت تعرفهاي در اقتصادهاي ملي و جغرافياهاي سياسي مستقل، خواهينخواهي تأثيرگذار است، پس پارادايم کشاورزي در جهان به دلايلي که بحث آن در اين مختصر نميگنجد تغيير کرده است و مدام در حال تغيير است .

اگر قصدمان اين نبوده و اين نيست که دوندهاي روي «تردميل» باشيم بايد کشاورزي را با نگاه به اين پارادايم يعني از آخر به اول نگاه کنيم و توليد را بر چنين سامانهاي تنظيم کنيم يعني حرکت از بازرگاني داخلي، نگاه به عرصه جهاني و آنگاه بهسوي توليد . وقتي ميگوييم گياهان دارويي يا مثلاً زعفران يا پسته اولويتدارند مسلماً» به سود بازرگاني و اقتصادي بودن توليد آن نگاه کردهايم .

پس اولين انتقاد نگارنده اين سطور بهرغم توصيف فعاليتهاي عملي حجتي بهعنوان وزير اين است که هميشه خواسته و ميخواهد که از اول به آخر رود؛ حالآنکه در اين زنجيره پيچيده حجتي ميبايست از بازار آنهم داخلي و در اين شرايط به توليد برسد ، به زبان ساده تنظيم توليد با تقدم تنظيم بازار موفقتر است .

شما اگر توليد را به هر شکل و با هر ابزاري بهبود بخشي وقتيکه به بازار برسي و ازنظر قيمت و عرضه و مصرف با مشکل مواجه شوي موفق نبودهاي ! اين موضوع وقتي عمده و حاد ميشود که طبق قانون مسئوليت تنظيم بازار محصولات کشاورزي را بههرحال به وزارت جهاد کشاورزي واگذار کردهاند ؛ اين شيوه مديريت حجتي را ، نه کشاورزي کشور فراموش ميکند نه بازرگاني و اقتصاد کشور .

دهها مورد در کشاورزي کشورهاي مختلف جهان وجود دارد که بهرغم يارانههاي آشکار تخصيص دادهشده ، سرنوشت کشاورزي کشور و کشاورزان را بازرگاني داخلي و خارجي آن تعيين کرده است ؛ راهحل اين نيست که وزارتخانهاي جدا از وزارتخانهاي که مسئول توليد است براي اين کار تشکيل دهيم و موضوع را پيچيدهتر کنيم.

از سوي ديگر شاهد هستيم بهرغم سفرهاي فراوان حجتي در داخل براي توليد همانطور که گفته شد کمتر خبري از سفرهاي ايشان به کشورهاي همجوار براي سرکشي به بازار و چگونگي عرضه کالا در اين کشورها براي انعقاد پروتکلهاي بازرگاني داشتهايم ؛ بهواقع نهتنها حجتي به اين موضوع توجه نداشته بلکه معاونان و مديران کل ايشان هم ، چنين تجاربي براي آن هنگام که توليد داخل با مازاد يا کمبود مواجه ميشود نداشتهاند اين در حالي است که تمام دنيا کار توليد محصولات کشاورزي را از مرحله آخر يعني بازرگاني دنبال ميکنند و به موضوع توأمان و متوازن صادرات و واردات بهعنوان يک اصل تعيينکننده توجه دارند.

کشاورزي آينده جهان (اخبار سبز ايران)

منصور انصاري

 

13صنایع کشاورزی 209

 

22صنایع کشاورزی 209

SarmayehGozariKousar

Mahan00

Dizbad00

SharifAbad00

Eshragh00

Khorak-Dam-Pars00

Abzi-Exir00

SanayeKeshavarzi00

KHavarDasht00

Dena00

Panbeh-Khorasan00

SHimiDarouKousar00

Azmayeshgah-Kowsar00

VIV MEA GIF Banner EN 500x700px 01

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت